Tài liệu Đáp án cụ thể đề Hóa khối A - 2013 mã đề 193 giúp các em có cơ sở so sánh và biết được phương pháp làm bài bác thi Hóa học nhằm ôn luyện, sẵn sàng tốt mang lại kì thi ĐH, CĐ chuẩn bị tới.
Bạn đang xem: Đáp án, đề thi môn hóa khối a năm 2013

*

gmail.com Câu 1: Số mol Ag = 2nCH3CHO = 0,2. Vậy mAg = 0,2.108 = 21,6g. Đáp án: A Câu 2: chất rắn Y có: Al: x mol, Fe: 0,27 mol với Al2O3: 0,1 mol Phần 1: Ta có: 3x + 2.0,27 = 4a.2 Phần 2: Ta có: 3x = 2a  a = 0,09 ; x = 0,06. Vậy trọng lượng Al: m = (0,06 + 0,1.2).27 = 7,02 Đáp án: D Câu 3: Đáp án: B Câu 4: Đáp án: B Câu 5: các thí nghiệm có phản ứng thoái hóa khử là: a,b,c,d Đáp án: B Câu 6: P: 0,1 mol H3PO4: 0,1 mol; Số mol NaOH = 2nH3PO4 = 0,2. Vậy sản xuất muối Na2HPO4: 0,1 mol Suy ra : khối lượng muối m = 0,1.142 = 14,2g. Đáp án: B Câu 7: Phương trình điện phân: CuSO4 + 2NaCl Na2SO4 + Cu + Cl2 0,1 0,2 0,1 Sau đó: 2NaCldư + H2O 2NaOH + H2 + Cl2 0,4 0,4 0,2 Khí thoát ra sống anot là: Cl2: 0,3 mol. Al2O3 rã trong NaOH: 2NaOH + Al2O3 2NaAlO2 + H2O 0,4 0,2 Vậy cân nặng m = 0,1.160 + 0,6.58,5 = 51,1g. Đáp án: B Câu 8: Đáp án: B. Câu 9: Đáp án: D Câu 10: Đáp án: D. A các loại NaCl – B nhiều loại KNO3 – C nhiều loại NaCl Câu 11: Bảo toàn khối lượng: mAminoaxit = 5 + 0,08.0,5.18 – 0,5.0,08.40 = 4,12g. Cân nặng mol aminoaxit: M = 4,12/0,04 = 103. Đáp án: A Câu 12: Đáp án: D Câu 13: Số mol hỗn hợp X = (0,35.26 + 0,65.2)/16 = 0,65 mol. Số mol láo lếu hợp giảm = 0,35 mol. Vậy số mol H2 phản ứng là 0,35 mol. Số mol tủa C2Ag2 = 0,1. Bảo toàn số liên kết π ta có: 0,35.2 = 0,35 + 0,1.2 + nBr2. Suy ra: nBr2 = 0,15 Đáp án: D Câu 14: Đáp án: B Câu 15: Ba(OH)2: 0,01 mol. CuSO4: 0,01 mol. Vậy kết tủa gồm: BaSO4: 0,01 mol với Cu(OH)2: 0,01 mol. Vậy m = 3,31g. Đáp án: C Câu 16: Lần 1 Al dư, Ba: x mol. Bố + 4H2O + 2Al → Ba(AlO2)2 + 4H2. Vậy 4x = 0,4 => x =0,1 Lần 2 tía và Al: y mol tung hết: 0,1.2 + 3y = 1,4 => y = 0,4 Vậy m = 0,1.137 + 0,4.27 = 24,5g. Đáp án: C. Câu 17: Đáp án: C A nhiều loại Cu cùng NaCl – B nhiều loại NaCl – D loại HCl Câu 18: tư duy thấy tức thì Đáp án: A Câu 19: Bảo toàn khối lượng: m = 25,56 + 0,3.18 – 0,3.40 = 18,96g.Khối lượng O2 = 40,08 – 18,96 = 21,12g = 0,66 mol Đặt cách làm 3 axit: RCOOH: 0,3 mol. Bảo toàn O: 2.0,3 + 0,66.2 = 2x + y ( x, y theo lần lượt là số mol CO2 và H2O) Lại có: 44x + 18y = 40,08. Giải được: x = 0,69 ; y = 0,54. Số mol 2 acid không no = 0,69 – 0,15 = 0,15 = Số mol axit no toàn bô C trong 2 acid là: n + m =4,6. (n, m theo lần lượt là số C trong acid no và các thành phần hỗn hợp 2 axit ko no) Chọn: n = 1 => m =3,6 (thỏa mãn). Vậy acid no là: HCOOH: 0,15 mol. Trọng lượng 2 axit không no là: 12,06g lựa chọn n =2 => m = 2,6 (Loại bởi vì acid không no tối thiểu có 3C) Đáp án: C Câu 20: các thí nghiệm xẩy ra phản ứng là: a,b,c,e,f. Đáp án: A Câu 21: Đáp án: BCâu 22: Đáp án: DCâu 23: vày khi nung T có một chất duy nhất buộc phải dung dịch Z chứa: Al3+, Fe3+ với Fe2+. Chất rắn Y có: Ag.Tủa T gồm: Fe(OH)2: x mol với Fe(OH)3: y mol. Nung T được Fe2O3: 0,01 molTa gồm hệ: 90x + 107y = 1,97 và x + y = 0,02.Giải được: x = y = 0,01 mol.Gọi a là số mol Ag, ta có: 0,01.3 + 0,01.2 + 0,01.3 = x. Suy ra x = 0,08. Vậy m =8,64g Đáp án: CCâu 24: Suy luận chọn được Đáp án: DCâu 25: Đáp án: A. 3 ancol bậc 1, 1 ancol bậc 3Câu 26: Đáp án: CCâu 27: Số mol N2O = Số mol N2 = 0,12. Call x là số mol NH4NO3Ta có: 213.m/27 + 80x = 8mVà: 3m/27 = 0,12.18 + 8xGiải được m =21,6g và x = 0,03. Đáp án: ACâu 28: Đáp án: DCâu 29: Đáp án ACâu 30: Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val: x mol với Gly-Ala-Gly-Glu: y molTa có: 2x + 2y = 0,4 và 2x + y = 0,32.Giải được : x = 0,12 và y = 0,08.Vậy m = 0,12.(89.2 + 117.2 + 75.2 – 18.5) + 0,08.(75.2 + 89 + 147 – 18.3) = 83,2g Đáp án: CCâu 31: (C17H35COO)3C3H5 C3H5(OH)3 0,1 0,1 . Vậy m = 9,2g. Đáp án: D.Câu 32: tổng thể mol trước cùng sau bội nghịch ứng không đổi → Áp suất không hình ảnh hưởng. Vậy chỉ có thăng bằng a). Đáp án: BCâu 33: Metylamin làm cho Phenolphtalein chuyển màu sắc hồng. Đáp án: D.Câu 34: Quy đổi thành: Ba: x mol ; O: y mol ; Na: z molTa tất cả hệ: 137x + 16y + 23z = 21,9 2x + z = 0,5.2 + 2y x = 0,12giải được: x = 0,12; y = z = 0,14.Số mol –OH vào Y : 0,14+0,12.2 = 0,38. Số mol CO2 : 0,3. Vậy tạo 2 muối: HCO3-: a mol và CO32-: b molTa tất cả hệ: a + b = 0,3 và a + 2b = 0,38. Giair được : a = 0,22 mol; b = 0,08 mol 3.0,07 0,07 Cu(0) Cu(+2) + 2e 0,0325 0,0325.2Bảo toàn e ta có: 2x + 0,0325.2 = 0,07.3. Suy ra x = 0,0725. Vậy m = 4,06g Đáp án: BCâu 39: hotline x là số mol NaOH làm phản ứng: Ta có: 1,2x = 0,36.0,5 ( Dư 20%).Giair được x = 0,15. Số mol O vào X = 0,35.2 + 0,15 – 0,35.2 = 0,15Có số mol C = 0,35; Số mol H = 0,3, Số mol O = 0,15Vậy kiếm được công thức của X là: C7H6O3 gồm số mol là 0,05Ta thấy số mol NaOH phản ứng vội vàng 3 lần số mol C7H6O3. Vậy CTCT của X: HCOO-C6H4-OH : 0,05 molChất rắn khan có: HCOONa: 0,05 với NaO- C6H4-ONa : 0,05 cùng NaOH dư: 0,15.20% molKhối lượng hóa học rắn thu được: m = 0,15.0,2.40 + 0,05.68 + 0,05.154 = 12,3g. Đáp án: C.Câu 40: hotline acid: RCOOH : x mol; Ancol: R’(OH)a : y mol. Số nguyên tử C là: 1,2/0,4 = 3.Số mol H2O: 1,1 mol 73,5)Vậy Maxit số mol ancol ta được cặp nghiệm: CH2=CH-COOH: 0,25 mol cùng C3H8O2: 0,15mol. Vậy cân nặng của Y (ancol) là 11,4g Đáp án: ACâu 41: Số mol các thành phần hỗn hợp X: 1 mol.Số mol các thành phần hỗn hợp Y: n = 1.9,25/10 = 0,925 mol. Số mol hỗ đúng theo giảm chính là số mol H2 phản bội ứng. Vậy số mol H2 phảnứng là 1 trong – 0,925 = 0,075 mol Đáp án: DCâu 42: các phát biểu đúng: a,c,e. Đáp án: BPhát biểu b sai bởi CrO3 là oxit axitPhát biểu d không nên là tất cả tính khử và oxi hóa.Câu 43: Đáp án: B. Đáp án A loại glucozo, C một số loại glucozo cùng fructozo, D nhiều loại FructozoCâu 44: Đáp án : C. A với cCâu 45: Đặt: X: RCOOH: a mol; Y: R’(COOH)2: b molPhần 1 ta tất cả phương trình: a/2 + b = 0,2Phần 2: điện thoại tư vấn n là số C của X với YTa có: na + nb = 0,6Và a + 2b = 0,4. Chon n = 2. Giải được a = 0,2 ; b = 0,1Vậy nhị acid là: CH3-COOH: 0,2 mol với HOOC-COOH: 0,1 mol. Suy ra % trọng lượng của HOOC-COOH là: 42,86% Đáp án: ACâu 46: CuO: x mol; Al2O3: y molTa tất cả hệ: 80x + 102y = 25,5 và 160x + 342y = 57,9. Giải hệ được: x = 0,255 ; y = 0,05.Vậy % của Al2O3 là: 20% Đáp án: DCâu 47: những chất hóa xanh quỳ gồm: CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Đáp án: DCâu 48: điện thoại tư vấn n, m thứu tự là số C của 2 ancol. Ta có: 0,07n + 0,03m = 0,23.Chọn được: n = 2, m = 3. Vậy hai ancol là: HO-CH2-CH2-OH: 0,07 mol cùng CH2=CH-CH2-OH : 0,03 molBảo toàn nguyên tử H ta có: 0,07.6 + 0,03.6 = 2x ( x là số mol H2O)Giair được x = 0,3. Vậy m = 5,4. Đáp án: DCâu 49: Đáp án : C. NO2 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + H2OCâu 50: Phương trình can bằng như sau: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O Đáp án: DCâu 51: tỷ lệ của Ag là: x = (8,5/170).108/12 = 45% Đáp án: ACâu 52: toàn bộ các phạt biểu đầy đủ đúng ! Đáp án: CCâu 53: Cr + Cl2 dư → CrCl3, Sau đó: CrCl3 + NaOH dư → Na hoặc NaCrO2 Đáp án: ACâu 54: những đáp án đều là andehit đơn chức, Số mol Ag là 0,4. Vậy số mol X bằng ½ số mol Ag.Suy ra số mol X là: 0,2. Còn 0,2 mol Ag+ nữa. Vậy là ankin-1 tính năng thêm cùng với 0,2 mol Ag+.Khối lượng mol X : 13,6/0,2 = 68. Chọn ngay C. Đáp án: CCâu 55: những phát biểu chính xác là a,b,c. Đáp án: CCâu 56: Số mol Glixerol gấp gấp đôi số mol Cu(OH)2. Vậy nGlixerol là 0,6 molĐặt: CH3OH: a mol; C2H5OH: b mol; C3H5(OH)3: c molTrong 80g X có 0,6.92 gam GlixerolTrong (32a + 46b + 92c)g X tất cả 92c gam GlixerolTa tất cả hệ: 80c = 0,6.(32a + 46b + 92c) 0,7 = a + 2b + 3c 1 = 2a + 3b + 4cGiải hệ này được: a = 0,05; b =0,1 ; c = 0,15. Vậy % của C2H5OH là 23%. Đáp án: ACâu 57: Phương trình đầy đủ: 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O. Đáp án: ACâu 58: phản ứng b) không xảy ra. Nó chỉ thủy phân trong kiềm đun cho nóng Đáp án: ACâu 59: gọi x là số mol ZTa có: 2x + 0,075.2 = 0,06.2 + 0,07 (Bảo toàn yếu tố O)  x = 0,02.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Giữ Gìn Vệ Sinh Chung, Những Câu Nói Hay Về Giữ Gìn Vệ Sinh

Bảo toàn khối lượng: mZ + 0,075.32 = 2,64 + 1,26 + 0,01.28  cân nặng Z là: 1,78g. Cân nặng mol của Z: 1,78/0,02 = 89 (Alanin)Có: X + 2H2O → 2Y + ZBảo toàn trọng lượng ta có: 4.06 + 0,02.2.18 = 0,04.MY + 0,02.89  MY = 75 (Glyxin) Đáp án: CCâu 60: Đáp án: B.