Bảng vần âm tiếng Việt chuẩn chỉnh đầy đủ

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết in hoa
*

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ p Q R S T U Ư V X Y

những chữ dòng viết hoa trong tiếng Việt được phân thành 6 team chữ, những chữ rất nhiều có đặc điểm chung tương tự nhau là các nét móc đầu tiên. Sau đấy là các đội chữ hoa trong bảng chữ cái Tiếng Việt.

*
Bảng vần âm tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ phường q r s t u ư v x y

Bảng 29 chữ cái Tiếng Việt chuẩn chỉnh Dành mang đến Bé
*
*
*

Bảng vần âm tiếng việt và biện pháp đọc

Những chữ cái đọc và tên thường gọi chúng

Chữ cáiTên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê bò, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ thấp, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phở, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Ttê, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi dài, i gờ-réc
Các phụ âm ghép, những vần ghép trong tiếng Việt

Tiếng việt bao gồm 11 chữ ghép thể hiện phụ âm gồm:

10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghép ba: ngh
*