... Black h cây viết mực xanh i hổ j cửa sổ ………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…… .10 …… 22 ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP LUYỆN THI CẤP HUYỆN vòng 16 - 25 LỚP - VÒNG 16 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 bài 1: Matching ... Is a This pencil case Red 10 What name ? is your ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 30 LUYỆN THI CẤP TỈNH (Vòng 26 – 35 ) LỚP - VÒNG 26 – ... Ý g cà phê h tập bơi i số 11 j giày thể thao xanh lá 1 ………… 2…………… .3 ……………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9……… 10 …………… LỚP - VÒNG 31 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Bài 1: Matching chalks butter...

Bạn đang xem: Bộ đề luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 từ vòng 1 đến vòng 35


*

... Unless 96 Please dont interrupt me when yên ổn talking Id rather 97 He doesnt know much about life in America Little 98 Despite his illness, he went lớn the station with his friends Even though 99 Youd ... Out 96 Id/ would rather you didnt/ did not interrupt me when Im/am talking 97 Little does he know about life in America? 98 Even though he was ill, he went to the station with his friends 99 John ... Should 92 I could realize how important the family is only after I left home Not until 93 I could hold a big tiệc ngọt due lớn my Moms help Had it 94 Success depends on hard work The harder 95 The...
*

... Where are you f _ _ _ ? rom ROM 23 What s _ bject you like? u • U Đề thi Violympic giờ Anh lớp vòng Choose the correct answer This gift is you • A on • B in • C for • D at A: Tony, where are ... C 14 This _ _ a ruler is IS 15 Where is Minh from? _ _ is from Paris • He • he 16 _esk • • • • • • D d 17 F_ower l L 18 B _ _ k oo OO 19 This is my r_om • o • • O trăng tròn Chi_ken • c • C Đề thi Violympic ... M_rch 13 This is my sch _ _ l library 14 Mary is hap _ y because today is her birthday 15 Good bye See you tomorr _ w 16 This i _ a cow 17 cak _ ĐÁP ÁN VÒNG Choose the correct answer This gift...
*

... Theo gợi nhắc tranh mặt dưới), viết tự khoá mặt hàng dọc dòch nghóa giờ Việt thong thả khoá: …………………………………………… TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ -o0o ... Dụng tranh gợi nhắc He is …………………………… She is …………………………… They are ………………… football There is a……………………… 10 There are four ……………………… TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH ... - Sad - Jump rope - Scissors - Angry - Bed - Towel TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ -o0o I - bài bác tập 1: Cool pair matching (Tìm cặp đơi...
*

*

... Looks tired 60 This is my favorite chair Its so _ 61 Nobody in my class is _ than Thuy 62 This tree has a lot of green _ 63 There are many _ in the summer 64 Mr Minh is always _ 65 My friend ... Day she gets up at six She (66 ) breakfast at six thirty and goes to school at a (67 ) to seven She has her (68 ) from seven oclock khổng lồ eleven thirty Then she (69 ) home and has lunch ... Sau 63 We shouldn"t walk because it is too far -> 64 They are going lớn stay there for a week -> 65 Peter has three meals a day -> 66 My mother is going to lớn visit her friend this Sunday. 67 His...
... Văn hóa của vùng mình Em hãy kể lại một lễ hội ở quê em Đề KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 12 – 2008 Môn giờ đồng hồ Việt lớp bài xích : a) Điền từ thích hợp vào vị trí chấm : ( tỏa nắng rực rỡ , khoe nhan sắc , mảnh ... Xa để gia công quen , giới thi u với bạn quê nhà mời bạn thăm ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI (Tháng 01 – 2008) (3 ) Đặt câu theo mẫu “Ai cố gắng nào?” để miêu tả a, Một hoa vườn cửa (3 ) Điền vào nơi trống ... Cần sử dụng phép đối chiếu 5 Tập làm văn (6đ): Em nhắc làng xóm nơi em Đề 10 khảo sát môn giờ việt lớp - tháng 2-2008 Câu 1( 3 ): Chỉ vật nhân hoá, so sánh câu thơ sau: Chiều học quên nắng nóng đứng ngủ Chúng...
... A III C D 12 B to about C A C A with for A 10 D in on at of kiểm tra 10 B C 11 D 16 C B B 12 D 17 C B B 13 C 18 B A B 14 C 19 D D 10 D 15 B trăng tròn A A B D 10 C thử nghiệm 11 I B A II A C A D D C A B test 12 ... That you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that ... Advised him (create) 10 a lot of free space around the store Brian followed the advice, và within a year, the store was the most successful B&Q store in the country 10 kiểm tra 19 I Give the...
... Ngang ( theo lưu ý tranh mặt dưới), viết từ khoá hàng dọc dòch nghóa giờ đồng hồ Việt nhàn khoá: …………………………………………… TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN TÀI LI U LUY N THI OLYMPIC TI NG ANH TI U H C - BÀI LUY ... Tallest? TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN TÀI LI U LUY N THI OLYMPIC TI NG ANH TI U H C - BÀI LUY N S -o0o - H tên :………………………… Th i gian làm cho bài: 40 phút bài 1: Circle the best answer ( khoanh tròn vào ... Và what you? phái mạnh : I love them TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN TÀI LI U LUY N THI OLYMPIC TI NG ANH TI U H C - BÀI LUY N S -o0o bài xích t phường Em khoanh tròn m t t không giống v i t l i Ví d : A student...
... Maeet ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG bài 1: Fill in the blank This I smy sc_ _ _ l Circle the an_ _ er My _ _ _e is John Good bye See you _ _ _er Is this ... Shoes e chim i j voi 1.………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…….10… … ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 15 bài xích 1: Fill in the blank This is her bag It’s pu _ ... 10 PEZN  ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG bài bác 1: Fill in the blank Clo_ _ your book, please Is this _ _ eraser ? I’m fine, _ _ _...
... TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 81.Look at t_ e xanh kite 82.Take o_t your book 83. Is this a ruler? - _ _ _, it is 84.That ... TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 192 What’s h _ _ name? – She is Hoa 1 93 What c _ l _ _ r is this? – It is pink 194 L _ ... ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 26.This is my friend _ _ _ name is Mary 27.I play hide- and...
... Thang điểm 10 Tổng phần, câu làm Điểm thi = 10 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP – trung học cơ sở Môn thi: giờ đồng hồ Anh Thời gian: 150 phút ( ko kể thời hạn giao đề ) ĐỀ I.Choose the word whose underlined part ... ) 9. TROUBLEsome ) (enrich) 10 ( Tiring ) 15 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP – thcs Môn thi: tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( không kể thời hạn giao đề ) ĐỀ Choose one word that is pronounced differently ... Yourself you really will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP - trung học cơ sở Môn : tiếng Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw /...
... TRƯỜNG thcs ……………… chúng ta tên: Lớp: Số báo danh: Điểm toàn thi bởi số bằng chữ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP GIỮA KÌ II Môn: TIẾNG ANH (Thời gian:60 phút ) Giám thị1: ... Years TRƯỜNG trung học cơ sở ………………… bọn họ tên: Lớp: Số báo danh: Điểm toàn thi bởi số bằng chữ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian:60 phút ) Giám thị1: ... Each other at Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) mỗi ý chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C Câu II: ( 2đ ) Mỗi...
... This summer vacation C this summer vacation D on this summer vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba & his friends ... …………………………………………………………………………………………… Đ Ề 16 I Choose the best answer (3pts) Thuy is thirsty She’d like some _ a rice b bread c vegetables d orange juice I’d like some rice và fish I am _ a thirsty b thin c ... Thanks a lot 63 A Let’s we go khổng lồ the concert B Let’s go khổng lồ the concert C Let we go lớn the concert D Let’s going khổng lồ the concert 64 What are you going to lớn ? A this summer of summer B in this summer...

Xem thêm: Tất Tần Tật Tips Mix Đồ Xinh Lung Linh Với Chân Váy Xẻ Tà 1 Bên


... …………………………………………………………………………………… The kết thúc ĐỀ I/ Choose the best answers:(3 ps) phường et er is doin g ex er cis e A s om e B a M rs Hi en is En glis h now C an A tea chin g B tea ch es H e does n " t w an t .this movie C ... In the vacation? Lan: Let’s (2) camping Nam: We don’t (3) ……….a tent What about (4) to lớn Hue? Nga: I don’t (5) khổng lồ go to Hue . (6) don’t we go to lớn Huong Pagoda? Ba: That’s a good idea How ... It’s cool , I usually going fishing c When’s cool, I usually go fishing ĐỀ I/Find và circle the odd one out – search khoanh tròn trường đoản cú khác đội với trường đoản cú lại ( 1pt) A tea B oil C soda D milk A read...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập thứ lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8